ΜΕΛΗ

Μέλη της εταιρείας είναι Φορείς και Φυσικά Πρόσωπα. Οι Φορείς είναι Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα, ΑΕΙ/ΤΕΙ η τομείς τμημάτων τους και Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας στα πεδία Μικροηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας. Τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να είναι τακτικά μέλη μόνον αν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπής που έχουν επί πλέον αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Μικρο και Νανοτεχνολογίας (επιστήμης, υλικών, τεχνολογιών, ηλεκτρονικών διατάξεων, κυκλωμάτων και συστημάτων), ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή υπηκοότητας, είτε αυτοί διαμένουν ή κατοικούν στην Ελλάδα, είτε το Εξωτερικό. Επιπροσθέτως, δύνανται να υπάρχουν έκτακτα και επίτιμα μέλη.

Η Micro&Nano δύναται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (Δ.Σ.) να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανώσεις, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης δύναται να ιδρύει παραρτήματα στην Αθήνα με αντικείμενο που να είναι υποσύνολο του γενικού πιο πάνω αντικειμένου.


Η συνδρομή στην Micro & Nano για τα φυσικά πρόσωπα είναι 15 ευρώ.

Για να δείτε τα μέλη επιλέξτε παρακάτω την κατάλληλη κατηγορία:

Παρόντα μέλη: 120 επιστήμονες
Ιδρυτικά μέλη: 6 φορείς - 65 επιστήμονες
Δείτε την Αίτηση Εγγραφής και διαβάστε πληροφορίες για την εγγραφή σας
  
Σελίδα: 1
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb